Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 4. 8. 2022 a platí pro občany a trvale usazené rezidenty Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáváme prostřednictvím https://www.karolinakrizova.cz. Doporučujeme vám, abyste si toto prohlášení pečlivě přečetli. Při zpracování údajů dodržujeme požadavky na ochranu soukromí. To znamená mimo jiné, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. To děláme prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • se snažíme omezit sběr osobních údajů pouze na údaje nezbytné pro legitimní účely;
 • nejdříve žádáme váš výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v případech, kdy je váš souhlas vyžadován;
 • přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a žádáme o to i od stran, které zpracovávají osobní údaje jménem naší společnosti;
 • respektujeme vaše právo k přístupu k vašim osobním údajům nebo jejich opravě či výmazu na váš požadavek.

Pokud máte nějaké otázky nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás uchováváme, kontaktujte nás.

Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo obdržet osobní údaje pro několik účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (klikněte pro rozšíření)

1.1 Kontakt – prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a/nebo webových formulářů

Za tímto účelem používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základ, na kterém můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Je nezbytné pro provedení smlouvy nebo předběžných postupů souvisejících se smlouvou, ke které je subjekt údajů stranou.

Doba uchovávání

Tyto údaje uchováváme do doby ukončení poskytované služby.

Cookies .

Naše webové stránky používají soubory cookies. Více informací o souborech cookies naleznete v naší politice cookies.

Praxe při zveřejňování

Osobní údaje zveřejňujeme, pokud nás k tomu zavazuje zákon nebo soudní rozhodnutí, na požádání orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými ustanoveními práva, k poskytnutí informací nebo v souvislosti s vyšetřováním věci týkající se veřejné bezpečnosti.

Pokud je naše webová stránka nebo organizace převzata, prodána nebo zapojena do fúze nebo akvizice, vaše údaje mohou být zveřejněny našim poradcům a případným budoucím kupujícím a budou předány novým vlastníkům.

Jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů s firmou Google.

Bezpečnost

Zavazujeme se k zajištění bezpečnosti osobních údajů. Přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření ke snížení zneužití a neoprávněného přístupu k osobním údajům. Tímto se zajistí, že pouze nezbytné osoby mají přístup k vašim údajům, že přístup k datům je chráněn a že naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně přezkoumávána.

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy na naší webové stránce. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany zachází se vašimi osobními údaji spolehlivým nebo bezpečným způsobem. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek před použitím.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na provedení změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste toto prohlášení pravidelně konzultovali, abyste byli informováni o případných změnách. Kromě toho vás budeme aktivně informovat, kde je to možné.

Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte jakékoli otázky nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí informací níže. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co s nimi bude provedeno a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: Máte právo kdykoli doplnit, opravit, nechat smazat nebo zablokovat své osobní údaje.
 • Pokud nám dáte souhlas k zpracování vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat smazat své osobní údaje.
 • Právo na přenos údajů: Máte právo požadovat všechny své osobní údaje od správce a přenést je celé k jinému správci.
 • Právo námitky: Můžete namítat proti zpracování svých údajů. Tímto dodržujeme, pokud neexistují odůvodněné důvody pro zpracování.

Ujistěte se, že vždy jasně uvedete, kdo jste, abychom mohli být jisti, že nemodifikujeme nebo nemažeme žádná data nesprávné osoby.

Podání stížnosti

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme (stížnost na) zpracování svých osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Karolína Křížová
Hraniční 26, Lysůvky
Frýdek-Místek, 739 42
Česká republika
Website: https://www.karolinakrizova.cz
Email: email@karolinakrizova.cz
Telefonní číslo: +420733571614


This privacy statement was last updated on 4. 8. 2022 and applies to citizens and legal permanent residents of the European Economic Area and Switzerland.

In this privacy statement, we explain what we do with the data we obtain about you via https://www.karolinakrizova.cz. We recommend you carefully read this statement. In our processing we comply with the requirements of privacy legislation. That means, among other things, that:

 • we clearly state the purposes for which we process personal data. We do this by means of this privacy statement;
 • we aim to limit our collection of personal data to only the personal data required for legitimate purposes;
 • we first request your explicit consent to process your personal data in cases requiring your consent;
 • we take appropriate security measures to protect your personal data and also require this from parties that process personal data on our behalf;
 • we respect your right to access your personal data or have it corrected or deleted, at your request.

If you have any questions, or want to know exactly what data we keep of you, please contact us.

1. Purpose, data and retention period

We may collect or receive personal information for a number of purposes connected with our business operations which may include the following: (click to expand)

2. Cookies

Our website uses cookies. For more information about cookies, please refer to our Cookie Policy

3. Disclosure practices

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

We have concluded a data Processing Agreement with Google.

4. Security

We are committed to the security of personal data. We take appropriate security measures to limit abuse of and unauthorized access to personal data. This ensures that only the necessary persons have access to your data, that access to the data is protected, and that our security measures are regularly reviewed.

5. Third-party websites

This privacy statement does not apply to third-party websites connected by links on our website. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend you read the privacy statements of these websites prior to making use of these websites.

6. Amendments to this privacy statement

We reserve the right to make amendments to this privacy statement. It is recommended that you consult this privacy statement regularly in order to be aware of any changes. In addition, we will actively inform you wherever possible.

7. Accessing and modifying your data

If you have any questions or want to know which personal data we have about you, please contact us. You can contact us by using the information below. You have the following rights:

 • You have the right to know why your personal data is needed, what will happen to it, and how long it will be retained for.
 • Right of access: You have the right to access your personal data that is known to us.
 • Right to rectification: you have the right to supplement, correct, have deleted or blocked your personal data whenever you wish.
 • If you give us your consent to process your data, you have the right to revoke that consent and to have your personal data deleted.
 • Right to transfer your data: you have the right to request all your personal data from the controller and transfer it in its entirety to another controller.
 • Right to object: you may object to the processing of your data. We comply with this, unless there are justified grounds for processing.

Please make sure to always clearly state who you are, so that we can be certain that we do not modify or delete any data of the wrong person.

8. Submitting a complaint

If you are not satisfied with the way in which we handle (a complaint about) the processing of your personal data, you have the right to submit a complaint to the Data Protection Authority.

9. Contact details

Karolína Křížová
Hraniční 26, Lysůvky
Frýdek-Místek, 739 42
Česká republika
Website: https://www.karolinakrizova.cz
Email: zc.avozirkanilorak@liame
Telefonní číslo: +420733571614